Všeobecné obchodní podmínky (dále uváděné jen jako „VOP“) společnosti NATISKNEME.CZ s.r.o., se sídlem Fr. Halase 436, Kunštát 67972, IČO 14049171 , zapsané u Obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle a vložce C126334


Článek I.
Základní ustanovení


Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se upravují a řídí vztahy mezi společností NATISKNEME.CZ s.r.o., která je specifikována výše v záhlaví, dále jen “Dodavatel“ a zákazníkem, který je dále uváděn jen jako „Zákazník“ při prodeji, dodání polygrafických výrobků a zboží a služeb, které je dále uváděno jen jako „Dílo“.

Zákazníkem se rozumí každý spotřebitel, podnikatel, který při uzavření smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, tak i podnikatel, který při uzavření smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Tyto všeobecné obchodní podmínkou jsou nedílnou součástí každé uzavírané smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem.


Článek II.
Předmět, doba provedení a předání díla


1. Předmět jako bližší specifikace Díl, doba provedení a další případné bližší údaje Díla jsou blíže uvedena a sjednána ve Smlouvě. Za Smlouvu se považuje vystavení objednávky Zákazníkem písemnou, elektronickou (i emailovou) nebo ústní či telefonickou formou, a její akceptací Dodavatelem. Dodavatel v případe akceptace potvrdí Zákazníkovi jeho objednávku zpravidla do 7 dnů po jejím obdržení, a to písemně, elektronicky, ústně či telefonicky.

2. Zhotovitel není v prodlení s provedením Díla ve sjednané době, jestliže Zákazník ve lhůtách sjednaných ve Smlouvě nesplní své závazky vůči němu, zejména nedodá-li včas všechny potřebné výrobní podklady, nebo neposkytne-li mu potřebnou součinnost, nebo neuhradí finanční zálohu na cenu díla.

3. Místem předání Díla je provozovna Zhotovitele, a to Masarykovo nám. 153/18, Letovice 679 61, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. Pokud je místo předání Díla sjednáno jiné než sídlo zhotovitele, je Zákazník povinen při vystavení objednávky předat přepravní dispozice s uvedením přesných adres, telefonického spojení, jméno kontaktní osoby a označením dopravce. U Díla zasílaného na dobírku nebo jiným speciálním nebo vyžádaným způsobem je Zhotovitel oprávněn k ceně připočítat i náklady této přepravy. Dodání se tak uskutečňuje předáním přepravci.

4. Zhotovitel je povinen předat Dílo dle podmínek a ve lhůtě uvedené ve Smlouvě. Zákazník je povinen Dílo převzít dle podmínek a ve lhůtě uvedené ve Smlouvě.

5. Zákazník je povinen při předání Díla na místě mimo sídlo Zhotovitele poskytnout Zhotoviteli a jím určenému dopravci přiměřenou součinnost. V případě neposkytnutí přiměřené součinnosti je Zhotovitel oprávněn Zákazníkovi účtovat náklady, které mu z důvodu neposkytnutí přiměřené součinnosti vznikly.


Článek III.
Další specifikace Díla


1. Jakoukoliv změnu Díla lze provést po uzavření Smlouvy pouze na základě vzájemného ujednání mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kdy tato změna bude sjednána ve stejné formě jako Smlouva.

2. V případě předčasného ukončení smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Zákazníkem, tedy před sjednaným termínem předání díla, a to z jakýchkoliv důvodů, má Zhotovitel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s plněním smluvního závazku do doby ukončení tohoto smluvního vztahu.

3. Předáním zhotoveného Díla Objednateli přechází na Zákazníka nebezpečí škody na věci.

4. Vlastnické právo k Dílu nabývá Zákazník dnem úplného zaplacení sjednané smluvní ceny Díla.

5. V případě prodlení s převzetím Díla ze strany Zákazníka je Zhotovitel oprávněn účtovat skladné ve výši 0,25% ceny dodávky za každý započatý den z prodlení.

6. Zákazník je povinen předat Zhotoviteli úplné a nepoškozené výrobní podklady odpovídající obvyklé kvalitě, a to ve lhůtě, která je ujednána mezi Zákazníkem a Zhotovitelem ve Smlouvě. Pokud předá Zákazník výrobní podklady neúplné, poškozené, neodpovídající obvyklé kvalitě, případně z jiného důvodu nezpracovatelné, Zhotovitel na tuto skutečnost Zákazníka bez zbytečného prodlení upozorní. V případě, že Zákazník předá zhotoviteli výrobní podklady opožděně nebo předá výrobní podklady neúplné, poškozené, neodpovídající obvyklé kvalitě, případně z jiného důvodu nezpracovatelné a na základě takových skutečností není možné v provádění Díla dále pokračovat, je Zhotovitel oprávněn po doručení řádných a úplných výrobních podkladů podle svých aktuálních kapacitních možností stanovit nový termín dokončení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. V případě, kdy Zákazník předá Zhotoviteli výrobní podklady opožděně nebo předá výrobní podklady neúplné, poškozené, neodpovídající obvyklé kvalitě, případně z jiného důvodu nezpracovatelné nebo v průběhu provádění díla dispozice k jeho provedení z hlediska výrobních podkladů změní, je Zhotovitel oprávněn vůči Zákazníkovi uplatnit náklady, které mu v důsledku těchto skutečností vznikly. Zhotovitel je oprávněn vrátit výrobní podklady neúplné, poškozené nebo neodpovídající obvyklé kvalitě Zákazníkovi, případně je podle svých možností se souhlasem Objednatele doplnit nebo opravit. Tuto činnost je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi jako vícepráce, které budou oceněny cenou obvyklou za totožné nebo obdobné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek. V případě, že Zákazník výrobní podklady neúplné, poškozené nebo neodpovídající obvyklé kvalitě ani po upozornění Zhotovitele neopraví nebo nedoplní, bere Zákazník na vědomí, že v takovém případě ztrácí práva z vadného plnění na dílo zhotovené podle takovýchto podkladů. Pokud Zákazník neposkytne při opravě či doplnění výrobních podkladů přiměřenou součinnost, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7. Zákazník plně zodpovídá za grafiky dodané k tisku, stejně jako za grafiky zákazníkem k tisku odsouhlasené.

8. Za řádné provedení Díla se považuje plnění, které je předáno Zákazníkovi v obvyklé kvalitě dané technologií zpracování, použitým materiálem a kvalitou výrobních podkladů. Snížená kvalita výrobních podkladů se může přiměřeným způsobem promítnout do kvality Díla. Taková skutečnost není považována za nedostatek řádného provedení Díla.

9. Za řádné provedení Díla se považuje předání Díla Zákazníkovi ve sjednaném množství s maximálními odchylkami ± 5 %. Pokud Zákazník ve Smlouvě výslovně vyloučí možnost plnění pod sjednané množství, je Zhotovitel oprávněn předat až dvojnásobek uvedené odchylky nad sjednané množství. Zákazník je povinen toto množství navíc převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli cenu, která se stanoví dohodou, minimálně však ve výši součinu počtu kusů navíc a 50 % ceny za kus ze sjednané ceny Díla.

10. Veškeré smluvní pokuty sjednané těmito VOP nemají vliv na výši náhrady škody.

11. Opožděné dodání zakázky z důvodů vyšší moci nemá vliv na cenu zakázky a dodavatel v tomto případě neodpovídá za žádné další škody, které by mohly Zákazníkovi vzniknout zpožděným dodáním zakázky.

12. Zhotovitel si vyhrazuje možnost realizace Díla prostřednictvím subdodavatele.

13. Zákazník bere na vědomí, že Zhotovitel používá tisk CMYKem a také to, že u grafik dodaných v barevných prostorech RGB nebo PANTONE může dojít při tisku k odchylkám výsledných barev. Zákazník bere na vědomí, že zobrazení barev na jeho displeji nemusí odpovídat skutečnosti. Pokud Zákazník trvá na konkrétním barevném výstupu, je povinen vyžádat si předem, a to již v době uzavírání Smlouvy, barevný nátisk. Na případné pozdější reklamace proto Zhotovitel nebere zřetel a nezodpovídá za případné vady Díla.

14. Zákazník je v plném rozsahu odpovědný za včasné dodání, obsah a technickou správnost tiskových dat. Tisková data musí být připravena a dodána v podobě tiskové, kompozitní PDF odpovídající specifikaci PDF/X-1a. Nevhodná data jsou ve formátu CDR, AI, INDD apod. Zákazník je povinen dodržovat zásady dodání tiskových dat, a to:

  • Spadávku nastavit na 3mm, správně definovat trimbox
  • Odsazení řezacích značek od čistého formátu nastavte na 3mm, nesmí zasahovat do oblasti spadávky
  • Všechny obrázky v dokumentu musí být v barevném prostoru CMYK 
  • Pokud je požadován tisk přímými barvami Pantone, musí být toto uvedeno v objednávce. V opačném případě RIP převede automaticky barvy Pantone do jejich CMYKového ekvivalentu
  • U některých tiskových technologií (digitální tisk, rolový tisk) lze tisknout pouze CMYKem, bez použití Pantone barev. V tom případě RIP převede automaticky barvy Pantone do jejich CMYKového ekvivalentu (toto nelze reklamovat, ani uplatňovat náhradu škody).
  • Malé písmo, které má být tisknuto jako černé, musí mít nastaven přetisk a hodnotu CMYK 0,0,0,100
  • Soubor nesmí obsahovat vložené ICC profily, jinak může dojít k razantnímu posunu barev (toto nelze reklamovat, ani uplatňovat náhradu škody).
     

Článek IV.
Cena Díla a platební podmínky


1. Cena Dílo se sjednává ve Smlouvě. Náklady za dopravu, poštovné, skladné, vratné obaly apod. je Zhotovitel oprávněn fakturovat Zákazníkovi zvlášť, a to ve výši skutečně vynaložených nákladů nebo ve výši stanovené ceníkem Zhotovitele. Daň z přidané hodnoty je k celkové ceně účtována podle platných předpisů.

2. V ceně díla je zahrnuto zabarvení archů podle normy FOGRA 39.

3. Požaduje-li Zákazník nadstandardní barevné úpravy Díla, Zhotovitel tyto barevné úpravy zhotoví bezplatně, nepřesáhne-li doba jejich zhotovení 30 minut. Přesáhne-li doba zhotovení nadstandardních barevných úprav Díla 30 minut, je Zhotovitel oprávněn cenu Díla navýšit až o 100 Kč bez DPH za každou, byť jen započatou, minutu práce přesahující 30 minut, jakož i o cenu papíru potřebného k požadovanému zabarvení. Nadstandardními barevnými úpravami se rozumí zabarvení dle zákazníkova přáni nebo dodaného tiskového vzorku, jehož nelze dosáhnout v rámci normy FOGRA 39, jakož i jiné, zde výslovně neuvedené, úpravy, časovou a technickou náročností srovnatelné s nadstandardními barevnými úpravami.

4. Ve Smlouvě lze sjednat výši včetně termínu splatnosti a způsobu úhrady zálohy na cenu Díla.

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu Díla bezprostředně po provedení Díla. Splatnost faktury je 7 dnů ode dne jejího vystavení, nesjednají-li strany ve Smlouvě jinou splatnost faktury.

6. Zákazník je povinen finanční zálohu i celkovou cenu Díla zaplatit. Povinnost Zákazníka zaplatit finanční zálohu a celkovou cenu Díla je splněna připsáním příslušné částky na účet Zhotovitele, případně úhradou v hotovosti do pokladny Zhotovitele.

7. Při prodlení Zhotovitele s provedením Díla je zákazník oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny neprovedeného Díla za každý den prodlení, nejvýše však do výše 5 % celkové ceny Díla. Zákazník může tuto smluvní pokutu zcela nebo zčásti prominout.

8. V případě prodlení Zákazníka se zaplacením zálohy nebo celkové ceny Díla na základě faktury ve lhůtě splatnosti, je Zákazník povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zhotovitel může tento úrok z prodlení zcela nebo zčásti prominout.

9. V případě, že Zákazník nevyzvedne Dílo a nedojde tak k předání Díla z jakýchkoliv důvodů na straně Zákazníka, má Zhotovitel právo účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši celkové sjednané ceny Díla.


Článek V.
Práva z vadného plnění

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

2. Zákazník nebo dopravce provádějící přepravu zboží je povinen Dílo prohlédnout ihned při jeho dodání za účelem zjištění, zda dodané Dílo nevykazuje zjevné vady (kupř. poškozené obaly, chybějící kusy a chybné dodávky) a tyto případné vady uplatnit přímo při dodání (poznámka v dodacím listu nebo sepsaný zápis o zjevných vadách je nezbytnou podmínkou pro řádné uplatnění práv z vadného plnění). Ostatní vady Díla (zejm. kvalitativní) uplatňuje Zákazník bez zbytečného odkladu u Zhotovitele písemně s přesnou charakteristikou vad a dalšími nezbytnými údaji (včetně fotodokumentace), týkajícími se vadného Díla, a to vždy nejpozději do 7 dnů od dodání, jinak práva z vadného plnění za tyto vady zanikají. Při uplatnění práv z vadného plnění je Zákazník povinen předložit zhotoviteli vadné Dílo, specifikovat jeho vady a uvést svůj požadavek nároku vůči Zhotoviteli ve smyslu § 2106 a násl. Občanského zákoníku. V případě, že Zhotovitel poskytne slevu z kupní ceny, vystaví Zákazníkovi dobropis na částku poskytnuté slevy. Sleva se vypočte jako součin vadných kusů v provedeném Díle a slevy na jednotlivý kus, která bude stanovena dle závažnosti vady, nejvýše však do ceny jednotlivého kusu. V případě opravy či výměny vadných kusů je Zhotovitel povinen provést opravu či výměnu ve lhůtě třiceti dnů od uznání práva z vadného plnění.


Článek VI.
Závěrečná ustanovení


1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány dle platných právních předpisů České republiky.

2. Smluvní vztahy uzavřené dle těchto VOP nebo s odkazem na ně se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to zákonem č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník. Pokud se
některé ustanovení těchto podmínek stane nebo bude shledáno neplatným, nebude tím dotčena platnost jiných ustanovení.
3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 9. 5. 2022 a jsou k dispozici v sídle Zhotovitele a na jeho webových stránkách www.natiskneme.cz

4. Zhotovitel si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním nových Všeobecných obchodních podmínek.V Letovicích dne 9. 5. 2022                                                                                                                                                                                                Společnost NATISKNEME.CZ s.r.o.